26 Φεβρουαρίου 2018

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Ηρακλείου “Μίτος”, καλεί τους ενδιαφερόμενους για εργασία μερικής απασχόλησης

[1] Στον τομέα της καθαριότητας στο συνεργείο καθαρισμού του ΚΟΙΣΠΕ
[2] Στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, όπως Κοινωνιολόγος, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος

να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email του ΚΟΙΣΠΕ: info@koispemitos.gr
με την ένδειξη “ΕΡΓΑΣΙΑ” καθώς και την προτίμησή τους (1 ή 2)