ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Κοι.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου
«ΜΙΤΟΣ»

Με την με αρ 7/14-2-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται τα μέλη του ΚοιΣΠΕ Ηρακλείου με την επωνυμία «ΜΙΤΟΣ» σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και Εκλογές για την ανάδειξη νέων μελών του Δ.Σ. και αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία, που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Συνεταιρισμού, στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, στην οδό Σπιναλόγκας 1.
Η πρώτη ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης ορίζεται για την Τετάρτη 7 Μαρτίου   2018 στις 6.30 το απόγευμα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Μαρτίου   2018 στις 6.30 το απόγευμα, στον ίδιο χώρο.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η 3η Γ.Σ. ορίζεται την Τετάρτη 21 Μαρτίου   2018   την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, ημερομηνία κατά την οποία παρακαλούμε ιδιαιτέρως για την παρουσία σας.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017 καθώς και του προϋπολογισμού 2018.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ε.Σ. από κάθε ευθύνη από τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
3. Επικύρωση των αποφάσεων του Δ.Σ.
4. Ενημέρωση για την χρηματική ενίσχυση του ΚοιΣΠΕ Ηρακλείου από το Υπουργείο Υγείας για την έναρξη εργασιών και επιχειρησιακού σχεδίου.
5. Εκλογές

Τα μέλη που θα λάβουν μέρος στην ΓΣ του ΚοιΣΠΕ Ηρακλείου θα πρέπει να φέρουν μαζί τους το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας τους ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο που θα αποδεικνύει την ταυτότητα τους. Σε περίπτωση αντιπροσώπευσης κάποιου μέλους από άλλο μέλος, απαιτείται εξουσιοδότηση η οποία πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής και θα κατατεθεί στα γραφεία του ΚοιΣΠΕ πριν τη Γενική Συνέλευση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συγγελάκη Δέσποινα                                                                           Παπαδάκης Ευάγγελος