Ηράκλειο, 20 Ιουνίου 2018

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσίας υπέγραψαν πριν λίγες ημέρες, η Διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, κ. Ελένη Μαυρομάτη και η Πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Ηρακλείου “Μίτος” κα Δέσποινα Συγγελάκη.

Η υπηρεσία αφορά τον καθαρισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΤΟ.Μ.Υ της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Η κατακύρωση έγινε σύμφωνα με το αποτέλεσμα του με αρ. πρωτ. 4901/12-3-2018 Δημόσιου Ανοικτού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ» είναι Κοινωνικός Συνεταιρισµός Περιορισμένης Ευθύνης για άτομα µε ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Αποτελεί μια νέα µορφή επιχειρηματικότητας, η οποία στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας προτείνει δυναµικές και καινοτόμες λύσεις στο πρόβλημα τόσο της ανεργίας, όσο και του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα.

Για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής θα απασχοληθούν 5 άτομα με μερική απασχόληση τηρουμένων όλων των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Ο ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. Ηρακλείου «ΜΙΤΟΣ» δραστηριοποιείται, επίσης, με τη λειτουργία καταστήματος µε είδη δώρων, χρηστικά αντικείμενα, φωτοτυπίες κλπ. απέναντι από το κυλικείο στο ΠΑΓΝΗ καθώς και με την παροχή και άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών.